İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ve Taşınmaz Ticaretinde Bildirim Yükümlülüğü Hakkında
15-02-2021

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ve Taşınmaz Ticaretinde Bildirim Yükümlülüğü Hakkında


Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "İşletmelerin Yükümlülükleri" başlıklı 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olduğu, geçici 1'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; 1.1.2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 31.1.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildireceği hüküm altına alınmıştır.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "Bilgi Sistemi, Bildirim Yükümlülüğü ve İlan" başlıklı 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, işletmelerin; 

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21'inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı,
b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği,
c) Sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği, tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlü olduğu, geçici l'inci maddenin sekizinci fıkrasında ise 1.1.2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28.2.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktaracağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu bildirimlerin Bilgi Sistemleri üzerinden yapılmasına imkan sağlayan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi (IETTS) "Alm Satım Sorumlusu Danışman Bildirimleri" modülü ile Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) "Sözleşmeli İşletme/Danışman Bildirim" modülü devreye alınmış olup ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin alım satım sorumluları ile danışmanlarına ilişkin bilgileri 31.1.2021 tarihine kadar İETTS'ye; taşınmaz ticaret ile iştigal eden işletmelerin ise sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 2802201 tarihine kadar TTBS’ye aktarmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda mezkur Yönetmelik hükümleriyle işletmelere getirilen ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen bildirim yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesini ve idari yaptırıma maruz kalınmamasını teminen, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.
Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.