Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:647
İçerik Okunma:1995401
Yatırım Teşvik Belgelerinde Süre Uzatımı PDF Yazdır e-Posta

Biga ilçesi hudutları içerisindeki yatırımlara ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi, eğer yatırım süresi içinde bitirilmemiş ise, yapılacak incelemeye ve Hazine Müsteşarlığı'nın verdiği yetkiye istinaden uzatılmaktadır. (Yabancı Sermayeli Teşvik Belgelerinin süre uzatım yetkisi Hazine Müsteşarlığına aittir.)

Süre Uzatımı için aşağıdaki belgelerle müracaat edilmelidir:

 1. Dilekçe (yatırımın bitirilememe nedeni belirtilecek)
 2. Yatırım teşvik Belgesi aslı
 3. Yatırım Takip Formu (18.2.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/1 sayılı Tebliğ ekindeki örneği uygun olarak doldurulacaktır.)

Teşvik belgesi kapsamı yatırımların, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ön görülecek sürede gerçekleşmesi esastır. 

Yatırımın ön görülen sürede gerçekleştirilmemesi durumunda, müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ildeki odaya veya yatırımın bulunduğu ile en yakın kambiyo müdürlüğüne, teşvik belgesi müracaatı odalarca değerlendirilen belgelerde ise ilgili odaya yatırımın süresini izleyen en geç üç ay içerisinde Yatırım Takip Formu ile birlikte süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgelerinde kayıtılı sürenin yarısı kadar ek süre verilmektedir. Ancak süre uzatımı taleplerinin yukarıda belirtilen mercilere yatırım süresinin bitimini müteakip üç aydan sonra yapılması halinde, önemli ölçüde yatırım harcaması yapıldığına dair tevsik eden bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi ve Vergi Usul Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile süre verilmektedir.

Önemli Ölçüde Yatırım Harcaması Kriteri: Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa almak yatırıma başlama sayılmaz.
 
Yatırma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırımın büyüklüğü ve termini ile uyumlu olarak alt yapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi makul harcamaların bulunması gerekir. 

Ön görülen süre veya ek süre bitimin müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlanma vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilmemesi halinde, teşvik belgeleri Müsteşarlıkça iptal edilerek yararlanan testek unsurları 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun çerçevesince geri alınmaktadır.

Süre Uzatımına İlişkin Genel Esaslar:

Süre uzatımı işlemleri 2000/1 sayılı Tebliğin 29 uncu maddesindeki hükümlere istinaden neticelendirilecektir. Sözkonusu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtildiği üzere, teşvik belgesi kapsamı yatırımların, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede tamamlanamaması halinde süre bitiminden önce veya süre bitimini izleyen üç ay içerisinde;

 • Teşvik belgesi müracaatı Hazine Müsteşarlığınca değerlendirilen belgelerde; - Müsteşarlığa veya - Yatırımın bulunduğu ildeki Ticaret ve Sanayi Odasına (Sadece Sanayi Odası olması halinde Sanayi Odasına) veya - Yatırımın bulunduğu ildeki Müsteşarlık Kambiyo Müdürlüğüne (mevcut uygulamada görev verilenler; Ankara, İstanbul ve İzmir Kambiyo Müdürlükleri)
 • Teşvik belgesi müracaatı Odalarca değerlendirilen belgelerde ise ilgili Odaya müracaat edilerek süre uzatımı talebinde bulunulması gerekmektedir.

Süre uzatımına ilişkin müracaatlar yapılırken;

 • Teşvik belgesi konusu, yatırımı Odanın görev alanına giren illerde olması,
 • Firma müracaatının ekinde Teşvik Belgelerine konu yatırımla ilgili Yatırım Takip Formu ile Teşvik Belgesinin aslının ve belge kapsamında yapılan harcamalara ilişkin belgelerin bulunması,

hususlarına dikkat edilecektir.

Bu şartlara haiz firma müracaatlarının değerlendirilmesi esnasında öncelikle Teşvik Belgesinin aşağıda belirtilen çerçevede süre uzatımı yapılabilecek nitelikte bir Teşvik Belgesi olması şartı aranacaktır. 
Yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri gereğince yatırım süresinin bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, Teşvik Belgesinde öngörülen yatırım süresi (ek süreler dahil) ve sabit yatırım tutarı ile yatırıma başlanılmasından yatırım takip formunun tanzim edildiği tarihten itibaren yapılacak harcamalar ile teşvik belgesinin tabi olduğu Karar ve Tebliğ hükümleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ek süre verilebilecektir

Yatırım süresinin bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı talebinde bulunmayıp, üç ayı geçtikten sonra süre uzatım talebinde bulunulması durumunda ise önemli ölçüde yatırım harcaması yapıldığının tevsik edilmesi halinde ek süre verilebilecektir. 
Önemli ölçüde harcamanın kıstası ise 2001/1 sayılı Tebliğ’in 25. Maddesinde belirtilmiştir. Bu maddedeki hükümde “Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa almanın yatırıma başlama sayılmayacağı, yatırıma başlandığının kabul edilmesi için yatırımın büyüklüğü ve termini ile uyumlu olarak altyapının hazırlanması, inşaat yapma ve akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılmasının gerekeceği” öngörülmüştür. 
Önemli ölçüde harcama yapıldığının belirlenmesi halinde de Gelir Vergisi Kanunu’nun Yatırım İndirimine ilişkin hükümlerinin saklı kalması, daha açık bir ifadeyle süre uzatımı işleminden önce Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen yatırım bitiş tarihinden sonra yapılan harcamanın yatırım indiriminden yararlandırılmaması kaydıyla, ek süre verilebilecektir.

2000/1821 Sayılı Karardan Önceki Kararlara Göre Düzenlenmiş Teşvik Belgelerinin Süre Uzatımına İlişkin Değerlendirme:

2000/1821 sayılı Karardan önceki kararlara göre düzenlenmiş Teşvik Belgelerine anılan kararın yürürlüğe girdiği 18.01.2001 tarihinden önce yatırıma başlanılmış olduğunun 20001/1 sayılı Tebliğ’in 25. Maddesi çerçevesinde tevsik edilmesi halinde 31.12.2001 tarihine kadar ek süre verilebilecektir.

Teşvik Belgesinin düzenleniş tarihi itibariyle yatırımın bitiş tarihinin 31.12.2001 tarihinden sonraya tekabül etmesi halinde belge kapsamında önemli ölçüde harcama yapıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla belgede kayıtlı yatırım süresinin azami yarısı kadar ek süre verilebilecektir.

Odalarca Süre Uzatımı Yapılamayacak Teşvik Belgeleri:

 • 2001/1 sayılı Tebliğ’in 25. maddesi çerçevesinde hiç yatırım harcaması yapılmamış olan teşvik belgeleri,
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kaynaklı kredi veya Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden belgeler,
 • Ulaştırma sektöründe çekici ve/veya treyler, konularında düzenlenmiş Teşvik Belgeleri,
 • Özel Şartlar bölümünde süresi içerisinde yerine getirilmeyen Özel Şart içeren Teşvik Belgeleri.
 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi