Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:647
İçerik Okunma:1992319
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Tamamlama Vizesi PDF Yazdır e-Posta
Mevzuat Hükümleri 
21.12.2000 tarih ve 2000/1821 sayılı” Yatırmlarda Devlet yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar” 18 Ocak 2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete’de , bu kararın uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Tebliğ, 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de , 23 Mart 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bu Karar ve tebliğin uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Genelge uyarınca; tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemleri Müsteşarlıkça, Odalar veya Valilikler tarafından yapılmaya devam olunacaktır.

Müsteşarlıkça görev verilmesi halinde; Kaynak kullanımı Destekleme Primi ihtiva eden teşvik belgesi yatırımlar Türkiye Kalkınma Bankasınca (gerektiğinde yatırımın bulunduğu il Valiliğince), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kaynaklı Kredi ile Fo Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine ait yatırımlar için ise görev verilen kurum tarafından sadece eksper işlemi yapılacak ve düzenlenen rapor Müsteşarılığa intikal ettirildikten sonra tamamlama vizesi müsteşarlıkça gerçekleştirilecektir.

A- Daha Önceki Karar’lara istinaden düzenlenmiş Yatırm Teşvik Belgelerinin tamamlama ekspertizi ve vizesi ile ilgili mevzuat: 
Yukarıda sözkonusu olan 2001/1 sayılı Tebliğin 46/f maddesi gereğince; 
1- Daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve kaynak kullanımı Destekleme Primi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen Teşvik Belgelerinden;

  1. Yatırım süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış veya Müsteşarlık kayıtlarına göre hiç işlem görmemiş olanlar firma talebi olmaksızın,
  2. Fiziki olarak gerçekleşen veya yatırım süresi devam etmekle birlikte mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılması istenenler firma talebine istinaden,

Müsteşarlık veya müsteşarlıkça görevlendirilen il Valiliği veya Ticaret veya Sanayi Odasınca(sadece sanayi odası bulunması halinde Sanayi Odası, gemi ve yat inşası ile tersane yatırımlarında Deniz Ticaret Odası) düzenlenen ekspertiz raporlarına istinaden teşvik belgesi konusu yatırımın bütünlüğü ile, ilgili karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bakılmaksızın gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizesi yapılır. Ekspertiz işlemini yapan (Valilik veya Oda) ve raporu düzenleyen merci tarafından tamamlama vizesi doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilerek sonucundan müsteşarlığa bilgi verilir. 

2- Kaynak Kullanımı Destekleme Primi, Kaynak Kullanımı destekleme Fonu Kaynaklı ve Fon kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine ilişikin tamamlama vizesi işlemleri, talep edilip edilmediğini bakılmaksızın Müsteşarlıkça resen veya müsteşarlığın görevlendireceği bankalar veya yukarıda belirtilen kurum (valilik, Odalar) ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek ekspertiz raporlarına istinaden , yatırımın fiziki olarak tamamlanmış olup olmadığına bakılmaksızın , ilgili karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bağlı kalınmadan yapılır. 

Sözkonusu nakit destek içeren teşvik belgelerine ilişkin tamamlama ekspertizi raporlarının düzenlenmesi ve tamamlama vizelerinin yapılması esnasında;

  • Kaynak kullanımı Destekleme Primi ihtiva eden teşvik belgelerinde 31.12.1996 tarihinden sonra yapılan harcamalara prim ödenmemesi kaydı ile 30.06.1998,
  • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinde ise 30.06.1998 tarihinden sonra yapılan harcamalara fondan kredi tahsis edilmemesi koşulu ile 30.06.1999,

Tarihine kadar Müsteşarlıkça onaylanmış makine ve tesisat listelerinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizatın gerçekleşme değerleri ve belge kapsamındaki diğer sabit yatırım harcamaları dikkate alınır.

Ancak bu yatırmlarda fazladan Kaynak Kullanımı Destekleme Primi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi veya Fon Kaynaklı Kredi ile diğer kredilerin kullanılması halinde , fazladan yararlandırılan destek unsurları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince geri alınır. Bu teşvik belgelerinden 31.12.1999 tarihine kadar tamamlama vizesi baş vurusunda bulunulmamış olması sebebiyle iptal edilen ancak Müsteşarlıkça işlemin durdurulması nedeniyle henüz müeyyide uygulanmamış olan söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesinin yapılmasının talep edilmesi halinde bu fıkrada belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Bu madde uyarınca gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgelerinde asgari sabit yatırım tutarı, alt yapı müşterek liğinin korunması kaydıile gelişmiş yöreler de dahil yörelerin kendi içerisndeki veya alt yörelere yönelik yatırımyeri değişikliği ve özel şartlar dikkate alınmaksızın ve tamamlama vizelerinde aranan tapu , inşaat ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, kapasite raporu gibi belgeler aranmaksızın tamamlama vizeleri yapılır. Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımın teşvik belgesinin düzenlendiği yıla ait asgari yatırım indirimi tutarının altında gerçekleşmesi halinde, uygulanan yatırım indirimi ilgili mevzuat çerçevesince geri alınır. Teşvik belgesinin istinat ettiği karar ve ilgili karar ve tebliğlerde belirtilen asgari özkaynak oranı korunmak suretiyle kredi miktarının aşılması halinde , aşılan miktara tekabül eden fonlar ilgili mevzuatı, vergi,resim, harçlar ile teşvik belgesindeki ihracat taahhüdünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi durumunda yararlanan vergi, resim ve harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesince geri alınır.

Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurumlarca yatırım yeri tesbit edilemeyen veya süre uzatımı alamayan teşvik belgeleri ise, Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle re’sen iptal edilmiş sayılır.

B-2000/1821 Sayılı Karara İstinaden düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi İlgili Mevzuat:

2001/ sayılı Tebliğin 46 a ve b maddeleri uyarınca 2000/1821 sayılı Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım tamamlama vizesi işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesince yapılır;

  1. Yatırımların , teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi yapılması için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren mercie başvurmaları gerekmektedir. Süre bitimini izleyen altı ay içinde müracaat edilmemesi halinde , teşvik belgesi müsteşarlıkça iptal edilir.
  2. Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen tamamlama vizesi işlemleri , teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merci tarafından yapılır. Müsteşarlığa yapılan müracaatlara istinaden Müsteşarlık , tamamlama vizesi işlemleri için yatırımın bulunduğu ildeki Valiliği veya Odayı görevlendirebilir.
  3. Nakit desteği ihtiva etmeyen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırmlarda Valilikçe veya Odaca yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırım gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi teşvik belgesi üzerine derc edilerek yapılır.
  4. Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesine müteakip müşteşarlıkça yapılır.

Yukarıda yer alan karar ve tebliğ çerçevesince, müsteşarlık tarafından odamızın tamamlama ve vize işlemleri için görevlendirlmesi durumunda, yatırım teşvik belgelerinin tamamlama ve vize işlemleri yapılmaktadır.

Bu çerçevede, odamız üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, oda il sınırları içerisinde bulunan firmaların yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak ekspertiz ve vize işlemleri yapılmaktadır.

Odamızın firmalara ait yatırım teşvik belgelerinin tamamlama ekspertizi ve vize işlemlerini yapabilmesi için, Müsteşarlık tarafından yetkili kılınması gerekmektedir. Bunun için de firmalar ilk müracaatlarını Müşteşarlığa yapmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ilgili servisten edinilebilir.

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi