Sigortacılık

Sigorta acentelerinin uygunluk belgesi alma ve levhaya kayıt başvuruları başladı.

Bilgileriniz olduğu üzere 5684 Sayılı "Sigortacılık Kanunu" 14 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sigortacılık sektörüne yeni bir dönemi başlatan, söz konusu yasa ile yapılan önemli bir düzenleme de, sigorta acentelerine, mesleki yeterlilik kriterleri getirilmesi olmuştur.  Bu konuda Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği" 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerince tesis edilecek yeni acenteliklerin, anılan Yönetmelik şartlarına uygun olması, ayrıca 5684 sayılı Kanunun 23'üncü maddesine göre uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 14 Nisan 2008 tarihi itibariyle acentelik faaliyetinde bulunanlar için ise, uygunluk belgesi alma ve Levhaya kayıt işlemleri TOBB ve bu konuda TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalar tarafından yapılacaktır.

 

Odamız ile TOBB arasında yapılan protokol ile ilçemizde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin uygunluk belgesi alma ve levhaya kayıtbaşvuruları Odamız tarafından da kabul edilecektir. Bu konuda Hazine Müsteşarlığının 08.05.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genelgesinde 14.04.2008 günü akşamına kadar firmalarının tescil işlemlerini tamamlamış olan acentelerin başvurularının Odalarca kabul edileceği ve bu acentelerin, en geç 14.06.2008 tarihine kadar Levha kayıt işlemlerini tamamlatmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Yine konu ile ilgili TOBB tarafından 14.05.2008 tarihinde yapılan Duyuruda, başvuruların Odalarca 20 Mayıs 2008 tarihinde alınmaya başlanacağı ve başvuru öncesi acentelerin www.sigorta.org.tr adresine girerek kayıt olmaları gerektiği belirtilmiştir.  


SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE, ACENTELERİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT MÜRACAATLARINDA, ACENTELER, TOBB VE ODALARCA İZLENECEK YOL

Bilgileriniz olduğu üzere 5684 Sayılı “Sigortacılık Kanunu” 14 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sigortacılık sektörüne yeni bir dönemi başlatan, söz konusu yasa ile yapılan önemli bir düzenleme de, sigorta acentelerine, mesleki yeterlilik kriterleri getirilmesi olmuştur.  Bu konuda Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerince tesis edilecek yeni acenteliklerin, anılan Yönetmelik şartlarına uygun olması, ayrıca 5684 sayılı Kanunun 23’üncü maddesine göre uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 14 Nisan 2008 tarihi itibariyle acentelik faaliyetinde bulunanlar için ise, uygunluk belgesi alma ve Levhaya kayıt işlemleri TOBB ve bu konuda TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalar tarafından yapılacaktır.

Odamız ile TOBB arasında yapılan protokol ile ilçemizde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin uygunluk belgesi alma ve levhaya kayıt başvuruları Odamız tarafından da kabul edilecektir. Bu konuda Hazine Müsteşarlığının 08.05.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genelgesinde 14.04.2008 günü akşamına kadar firmalarının tescil işlemlerini tamamlamış olan acentelerin başvurularının Odalarca kabul edileceği ve bu acentelerin, en geç 14.06.2008 tarihine kadar Levha kayıt işlemlerini tamamlatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Konu ile ilgili uygulamalarda sorun yaşanmaması ve belirtilen tarihe kadar firmalar ve Odamız tarafından yapılacak çalışmaların eksiksiz olarak tamamlanabilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu itibarla Hazine Müsteşarlığının 08.05.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genelgesinde belirtilen ve TOBB ve Odalarca başvuruların değerlendirilmesi esnasında, açıklanmasında fayda görülen hususlar aşağıda yer almaktadır:

Genel Açıklama

1- Firma tescil işlemini yukarıda açıklanan tarih itibariyle tamamlamış bulunan ve daha sonra uygunluk belgesini de alarak Levhaya kayıt olacak acentelerin, Levha kaydını takip eden 6 ay içerisinde bir sigorta şirketi ile sözleşme yaparak faaliyete başlaması esastır. Aksi takdirde Levha kayıtları silinecektir.

2- 15.04.2008 ve bu tarihten itibaren yeni acentelik tesis edenlerin başvuruları, bu  aşamada alınmayacak olup, bu başvuruların başlangıç tarihi TOBB tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Başvuru Kabul

1-Bu aşamada, sadece 14.04.2008 günü akşamına kadar firmalarının tescil işlemlerini tamamlamış olan acentelerin başvuruları Odalarca kabul edilecektir. Bu acenteler, en geç 14.06.2008 tarihine kadar Levha kayıt işlemlerini tamamlatmak zorundadır.

2-  a) Gerçek ve tüzel kişi acenteler, iflas ve konkordatoya ilişkin belgeyi başvuru esnasında Odaya teslim edecektir. Diğer şahıslar ise, durumlarına ilişkin beyanda bulunacak ve beyana ilişkin belgeyi en geç 2008 yılı sonuna kadar Odaya sunacaktır. Bunlar arasından, iflas etmiş veya konkordato ilan etmiş olanlar ile belge getirmeyen veya beyanda bulunmayanların başvuruları,

b) Ortakları, yetkilileri ve teknik personeli arasında Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile geçici 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş veya ceza almış kişilerin bulunduğu başvurular,

c) İlgili mevzuat çerçevesinde TOBB tarafından belirlenen ve ilgili web sayfasında            ilan edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeyenlerin başvuruları, Odalarca reddedilecektir.

Acente Bilgileri

1- Tüzel kişi acenteler için aranılan asgari sermaye ayni veya nakdi olabilir. Tüzel kişi acentelerin asgari sermaye ve gerçek kişi acentelerin asgari malvarlığı bildirimleri için bu aşamada beyan yeterlidir. Ancak, bunların 2008 yılı sonu itibari ile belgelenmesi gerekmektedir.

2- Sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yetkili olmayan acenteler, hangi yetkili acenteye bağlı olduklarını veya doğrudan sigorta şirketine bağlı olduklarını belirtecektir.

3- Yönetmelik Ek(3) Bilgi formu hem gerçek ve hem de tüzel kişilerce, kendi beyanları çerçevesinde doldurulacaktır.

4- Kooperatifler, bankalar gibi özel kanunla kurulmuş kurumlar arasında yer aldığından, bunların Levha kaydı şartı bulunmamaktadır.

Ortak, Yetkili ve Teknik Personel Bilgileri

1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

2- 14.04.2008 günü mesai bitimine kadar tescil işlemlerini yaptıran gerçek veya tüzel kişi acentelerin yönetici ve teknik personeli için Yönetmelikte geçen iki yıllık mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.

3- “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.

4- “Yöneticiler” tanımı ile, Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.

5- Teknik personel ve tüzel kişi acente yetkilileri, kimlik belgesi düzenlenmesi ve dosyasında saklanmak üzere 2 adet vesikalık fotoğraf ibraz edecektir.

Muafiyetlerin Devamlılığı

1-14.04.2008 tarih itibariyle faal olan acenteler bu tarihten sonra başka bir sigorta şirketinin acenteliğini yapması halinde Yönetmelikte belirtilen muafiyetlerden yararlanmaya devam eder.

2-14.04.2008 tarih itibariyle faal olan acentelerin yönetici ve teknik personeli de bu tarihten sonra başka bir acentede görev alması halinde Yönetmelikte belirtilen muafiyetlerden yararlanmaya devam eder.

Yürürlük tarihleri

1- 14.04.2008 tarih itibariyle faal olan acenteler ile acentelerin yönetici ve teknik personeline ilişkin olarak; eğitim şartı dışındaki tüm şartların 2008 yılı sonuna kadar; eğitim şartının ise 2009 yılı sonuna kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında tali olsun veya olmasın, bir şirketle sözleşme tesis etmiş olsun veya olmasın, kuruluş gazetesinde faaliyet konusu sigorta acenteliği yazan ve 14 Nisan da aktif halde olan tüm gerçek kişi firmalar ve tüzel kişi firmaların tamamı FAALİYETTEKİ SİGORTA ACENTELERİ olarak anılmaktadır.  Bu anlamda 14 Haziran 2008 'e kadar ruhsat başvurularını yapan tüm bu acenteler levhaya kayıt olacaklardır.

Uygunluk belgesi başvuruları web ortamında yapılacaktır. Bu konuda TOBB tarafından web alanı oluşturma çalışmalarını sürdürülmektedir. Edinilen bilgilere göre bu çalışmaların en geç 20 Mayıs 2008 tarihinde tamamlanarak konu ile ilgili ilanlar verilecektir. Bu aşamadan sonra, TOBB. faaliyette olan acentelerin kaydı için tirajı büyük gazetelere Türkiye çapında ilan verecek ve uygunluk belgesini temin etmemiz için başvurumuzu açıklayacağı web adresine yapmanız için acenteleri bilgilendirecekler.  Bu konuda 20 Mayıs tan 14 Haziran 2008 tarihine kadar fazla zaman kalmaması, olası aksaklık ve eksikliklerin zamanında giderilmesi ve Odamızda sürdürülen işlemlerde bir sıkışlık yaşanmaması için gerekli evrak ve bilgilerin şimdiden hazırlanmasında büyük yarar bulunmaktadır. Bu amaçla sigorta acentelerinin başvuru süresini beklemeden aşağıdaki belgeleri hazırlamaları önem taşımaktadır.

Buna göre Sigorta Acentelaraının ilşem süreci:

1- Aşağıda Yazılı Belge ve Formların Hazırlanması
2- Bu Formlarda yazılı Belgeler uyarınca www.sigorta.org.tr adresinde yer alan weri tabanına bilgilerin girilmesi
3- Anılan belgeler ile birlikte Ön başvurunun Onaylanması için Odamıza Mürcaat Edilmesi
4- Odamız Tarafından Girilen kayıtların belgeler ile doğrulanarak Onaylanması

şeklindedir.  

UYGUNLUK  BELGESİ BAŞVURUSUNDA  ODAYA  TESLİM  EDİLMESİ GEREKEN  EVRAKLAR   
(TÜZEL KİŞİ ACENTALAR)

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DİLEKÇE (TÜZEL KİŞİ) 
2. TİCARET SİCİL GAZETESİ 
3. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ 
4. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ 
5. VERGİ LEVHASI SURETİ 
6. İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Şirketler İçin Ticaret Sicil memurluğu Tarafından Düzenebilmektedir) (Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ)
7. TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2
8. BİLGİ FORMU (EK-3) 
9. (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ 
10. (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ 
11.TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER 
1.T.C. KİMLİK NOLU NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ 
2.VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ 
3.ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
4.İFLAS / KONKORDATO BEYANI
5.EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ 
6.TAAHÜTNAME
7.BİLGİ FORMU
8.İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF 
9.SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ 
2. T.C. KİMLİK NOLU NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ 
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF 
7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI 
8. TAAHÜTNAME 
9. BİLGİ FORMU 
10.(YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ 
11.CEP TELEFONU NUMARASI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ 
2. T.C. KİMLİK NOLU NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ 
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI 
5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ 
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF 
7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. TİCARET SİCİL GAZETESİ

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ 
2.ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
3.İFLAS / KONKORDATO BEYANI 
4.TAAHÜTNAME
5.BİLGİ FORMU

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. İFLAS / KONKORDATO BELGESİ (Şirketler İçin Ticaret Sicil memurluğu Tarafından Düzenebilmektedir)
2. TAAHÜTNAME 
3. BİLGİ FORMU

* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR 
* MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR. 
* SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞSA 31.12.2008 TARİHİNE KADAR TANZİM ETTİREREK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR 
* SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR. 

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 
(GERÇEK KİŞİ ACENTALAR)

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
1.DİLEKÇE /ÖN BAŞVURU ONAY FORMU (GERÇEK KİŞİLER)
2.VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
3.T.C. KİMLİK NOLU NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4.ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ 
5.İFLAS KONKORDATO BELGESİ
6.İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7.EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
8.TİCARET SİCİL GAZETESİ
9.TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
10.MAL VARLIĞI BEYANI
11.TAAHHÜTNAME 
12.BİLGİ FORMU 
13.(TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
14.(YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
15.(SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
16.TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTESİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
1.VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2.T.C. KİMLİK NOLU NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3.ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
4.İFLAS / KONKORDATO BEYANI 
5.DİPLOMA SURETİ
6.İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7.SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR
* MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.
* SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞSA 31.12.2008 TARİHİNE KADAR TANZİM ETTİREREK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR
* SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

Not: Şirket /Firma unvanları, ortaklık bilgileri, hisse oranları, ortaklık başlangıç be bitiş tarihleri ile firma adreslerinde Ticaret Sicil Gazetesinde yazılı bilgiler (tescil edilmiş) esas alınacak olup, fiili durumlar ile tescilli bilgileri aynı olmayanların sorun yaşamaması için aktif olarak bulundukları adresi ve diğer bilgileri değişiklik yapmak sureti ile tescil etmeleri gerekmektedir. Tescil ve tescil edilen hususun Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması yaklaşık 1 hafta sürebileceği hesap edilmelidir.  

 

SİGORTACILIK KANUNU'NU İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız 

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ'Nİ İNDİRMEK İÇİN Tıklayınız.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI GENELGELERİ İÇİN Tıklayınız..


Ayrıntılı Bilgi ve Ön Başvuru İçin:


TOBB - AEKS

Birliğimiz tarafından, Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi başvurularının kolaylaşması ve elektronik ortamdan yapılabilmesi amacıyla TOBB- AEKS programı geliştirilmiştir.

Bu programı kullanabilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve belgeleri içeren dosyalar aşağıda kullanımınıza sunulmaktadır:

Başvuru sırasında odaya teslim etmeniz gereken belgeler. Gerçek kişi / Tüzel kişi

Taahhütname Ek-1 / Ek-2 / Bilgi Formu Ek-3

TOBB-AEKS Programını kullanabilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz klavuz.


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.