Genel Kurul Evrakları

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

Genel Kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. (TTK Madde 617)

 

Genel kurul, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

 

Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.

 

Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır. (TTK Madde 617)

 

Bütün Payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. (TTK Madde 416)

 

Çağrısız genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. Toplantıda tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Bu durumun toplantı boyunca korunması gerekir. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Sözleşme değişikliklerinde TTK Madde 421’deki karar yetersayılarının oluşması gerekir.

Ticaret Sicili Müdürlüğünce Genel Kurul Tescilinde İstenen Evraklar

1-) Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben)

2-) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noterden 2 adet)

3-) Faaliyet Raporu

4-) Bilanço

5-) Gelir Tablosu

6-) Bilanço ve Gelir Tablosu için Damga Pulu Ödenti Makbuzu

7-) Hazirun Cetveli

8-) Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı

9-) Genel Kurul Gündem Tebliği

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Türkiye Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca ana sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 

 

BELGE ÖRNEKLERİ

 

Toplantı Tutanağı (Çağrılı)

 

Toplantı Tutanağı (Çağrısız)

 

Limited Şirket Madde Tadil Örnekleri

 

Anonim Şirket Madde Tadil Örnekleri

 

Genel Kurul Müdürler Kurulu Kararı

 

Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı ve Vekaletname Örneği

 

Yıllık Faaliyet Raporu

 

Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi

 

Genel Kurul Gündem Tebliği

 


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.